Bezplatné storno v případě nedostatku sněhu

Sleva na zapůjčení lyží až -20%

1.Uzavření smlouvy

Nájemní smlouva vzniká mezi objednávajícím zákazníkem (dále nájemce) a příslušnou půjčovnou sportovního zboží (prodejnou), ve které je zimní výstroj pronajímána.

Pronájem probíhá výhradně za následujících podmínek:

2.Objednávka (=rezervace)

Kompletní úhradu za vypůjčení je třeba provést výhradně online, přičemž zákazník vybírá z několika možností formy platby. Jako ceny platí uvedené  „online objednávkové ceny“ uvedené na webových stránkách SPORT 2000 rent pro příslušnou zimní výbavu popř. kategorii výbavy. Objednávka nabývá pro nájemce platnosti s uskutečněním platby přes internet a po obdržení potvrzení objednávky, pro půjčovnu rovněž po obdržení potvrzení objednávky.

3. Ustanovení při odstoupení / storno

Storno objednávky je možné provést výhradně v důsledku nemoci, úrazu nebo z jiných závažných důvodů (např. úmrtí blízkého příbuzného nebo spolucestujícího). V těchto nebo podobných případech je nutné informovat písemně SPORT 2000 a předložit písemný atest ošetřujícího lékaře.

SPORT 2000 účtuje za storno objednávky storno poplatek ve výši 15 EUR na osobu, pro kterou byla objednávka uskutečněna. Nájemce má nadto možnost, předplacením odstupného ve výši dodatečných 5% z ceny nájmu při předložení důvodů storna, odstoupit od nájemní smlouvy za zvýhodněných podmínek. V tomto případě nebude účtován storno poplatek, ale propadne pouze předplacené odstupné. Rozdíl mezi zaplacenou částkou a storno poplatkem bude nájemci obratem vrácen.

Předčasné vrácení zapůjčené výstroje musí být potvrzeno danou půjčovnou. Až poté je možné vrácení rozdílu částky za výpůjčku. Vrácení ceny nájmu nemůže být uskutečněno také v případě, pokud bude sportovní výstroj nájemcem převzata se zpožděním nebo z nějakých jiných důvodů nemůže být převzata vůbec. To stejné platí, pokud nájemce vrátí pronajímateli lyžařskou nebo snowboardovou výstroj předčasně. Nepříznivé počasí nebo jiné překážky, které nejsou ovlivnitelné SPORT 2000, neopravňují ke stornu objednávky.

Při zranění nebo onemocnění nájemce během doby nájmu platí po předložení lékařské zprávy tyto podmínky:
a) Zpětná úhrada ceny nájmu je možná pouze v případě, bude-li pronajaté zboží pronajímateli vráceno ihned po zranění nebo onemocnění
b) Pokud je splněn bod a), bude nájemci vráceno nájemné za nevyužitou dobu nájmu od data vystavení předložené lékařské zprávy. Bez lékařské zprávy není zpětná úhrada možná.
c) Jakmile bude SPORT 2000 informován o tomto případu, a jsou-li splněny body a) a b), převede ihned zpět zaplacené nájemné.

4. Vyzvednutí a vrácení výstroje

Nájemce musí v půjčovně předložit úřední doklad s fotografií (např. pas nebo řidičský průkaz) stejně jako vytisknuté potvrzení objednávky. Zákazník je srozuměn s tím, že doklad bude okopírován.
Výstroj může být vyzvednuta v příslušné půjčovně v předvečer prvního dne nájmu od 16:00 hod..
Vrácení lyžařské nebo snowboardové výstroje musí proběhnout v poslední den nájmu před zavřením provozovny. V případě delšího využití lyžařské nebo snowboardové výstroje bude vyúčtován rozdíl mezi skutečně využitou dobou nájmu a rezervovanou popř. zaplacenou dobou nájmu, který je třeba uhradit přímo na místě, a sice dle místních nájemních podmínek resp. cen.
Nebude-li zapůjčená výstroj vrácena ve smluveném termínu, musí zákazník počítat s tím, že proti němu bude zahájeno stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, a že bude vyúčtována odpovídající částka.
Zapůjčenou výstroj je třeba vrátit ve způsobilém stavu. Místo plnění je stanoviště půjčovny (provozovny), v níž si zákazník zapůjčil výstroj. Při zapůjčení mimo stát Rakousko platí jako smluvní právo rakouské právo.

5. Pojištění

Pronajatá sportovní výstroj není pojištěna, pokud pojištění nebylo uzavřeno ze strany nájemce. SPORT 2000 žádné pojištění nenabízí. Pronajímatel má možnost zákazníkovi potřebné pojištění nabídnout v místě výpůjčky.

6. Výměna

Výměna pronajaté sportovní výstroje je kdykoliv možná. Pokud nájemce vymění zapůjčenou sportovní výstroj za výstroj spadající do vyšší kategorie, je třeba uhradit doplatek dle ceníku. Pokud nájemce vymění zapůjčenou sportovní výstroj za výstroj spadající do nižší kategorie, žádné peníze se nevrací.

7. Užívání zapůjčené výstroje

Nájemce je plně zodpovědný za pronajatou sportovní výstroj a musí ji používat řádně a pouze v souladu s její funkcí a podmínkami použití. Vykazuje-li  sportovní výstroj při předání vady, může půjčovna – pokud vadu nemůže odstranit – sportovní výstroj vyměnit nebo odstoupit od smlouvy. Poskytnutí sportovní výstroje třetí osobě není povoleno. Nájemce musí zajistit to, aby byly lyže v době pronájmu uschovány tak, aby nedošlo k záměně nebo krádeži. Proto musí zajistit, aby lyže byly uschovány jednotlivě a odděleně od ostatních nebo v lyžařské úschovně (rovněž odděleně od ostatní výstroje). Během noci má být vypůjčené sportovní náčiní uschováno v uzamčené lyžařské půjčovně v místě ubytování nebo v uzamčeném vozidle.

8. Krádež / poškození

Při krádeži, porušení nebo poškození způsobených nepřiměřeným zacházením nebo při jednání v rozporu s v VOP ustanovenými povinnostmi úschovy, ručí nájemce za současnou hodnotu zapůjčené sportovní výstroje příp. za náklady na opravu. Při krádeži musí nájemce učinit oznámení u příslušného bezpečnostního orgánu během 24 hodin a nahlásit tuto skutečnost spolu s důkazy bez prodlení pronajímateli.

9. Ochrana dat  

Osobní údaje, které zadáte na této webové stránce, budou využity při dodržování platných národních a evropských předpisů (ochrana dat) ke zpracování vaší poptávky popř. Údaje o zákazníkovi budou využity pro marketingové účely (newsletter apod.) za účelem informování zákazníka o relevantních nabídkách. online rezervace výstroje. Nájemce souhlasí s trvalým uložením a využitím údajů pro marketingové účely. Tento souhlas může být vždy a bezplatně odvolán, např. emailem na office@sport2000.at

SPORT 2000 bude s vašimi osobními údaji zacházet důvěrně a zodpovědně, nebudou prodána, zapůjčena, ani poskytnuta třetím osobám.

10. Soudní příslušnost

Pro všechny právní spory v souvislosti s nebo na základě online objednávek přes SPORT 2000 platí výhradně rakouské právo a jsou pro ně příslušné výhradně místní rakouské soudy. Ručení nad rámec rezervace tzn. online výpůjčky, je pro SPORT 2000 vyloučeno.

Uložit nebo vytisknout

Vaše objednávka Gruppenbuchung

SPORT 2000 rent online garance

  • Bezplatné storno v případě nedostatku sněhu
  • Cenové výhody při online rezervaci
  • žádné skryté dodatečné náklady
  • kompetentní vícejazyčná zákaznická podpora
  • kontrolované a certifikované půjčovny
600x
v Alpách
Získejte nyní poukázku hodnotě € 5,00

Získejte nyní

poukázku hodnotě € 5,00