Bezplatné storno v prípade nedostatku snehu

Zľava až 20% na požičanie lyží

1. Uzavretie zmluvy

Nájomná zmluva vzniká medzi objednávajúcim zákazníkom (ďalej nájomcov) a príslušnou požičovňou športového tovaru (predajňou), u ktorej sa zimná výbava prenajíma.

2. Objednávka (=rezervácia)

Kompletnú úhradu za vypožičanie je treba uskutočniť výhradne online, pričom si zákazník vyberá z niekoľkých možností formy platby. Ako ceny platia „online objednávkové ceny“, uvedené na webových stránkach SPORT 2000 rent pre príslušnú zimnú výbavu popr. kategórii výbavy. Objednávka nadobúda pre nájomca platnosť s uskutočnením platby cez internet a pod obdržaní potvrdenia objednávky, pre požičovňu rovnako po obdržaní potvrdenia objednávky.

3. Ustanovenia pri odstúpení / storno

Storno objednávky je možné uskutočniť výhradne v dôsledku ochorenia, úrazu alebo z iných závažných dôvodov (napr. úmrtie blízkeho príbuzného alebo spolucenstujúceho). V týchto, alebo podobných prípadoch je nutné informovať písomne SPORT 2000 a predložiť písomný atest ošetrujúceho lekára.

SPORT 2000 účtuje za storno objednávky storno poplatok vo výške 15,- EUR na osobu, pre ktorú bola objednávka uskutočnená. Nájomca má taktiež možnosť, predplatením odstupného vo výške dodatočných 5% z ceny nájmu pri predložení dôvodu storna, odstúpiť od nájomnej zmluvy za zvýhodnených podmienok. V tomto prípade nebude účtovaný storno poplatok, ale prepadne iba predplatené odstupné. Rozdiel medzi zaplatenou čiastkou a storno poplatkom bude nájomcovi obratom vrátený.

Predčasné vrátenie vypožičanej výbavy musí byť potvrdenú danou požičovňou. Až potom je možné vrátenie rozdielu čiastky za vypožičanie. Vrátenie ceny nájmu nemôže byť uskutočnené taktiež v prípade, pokiaľ bude športová výbava nájomcom prevzatá s oneskorením, alebo z nejakých iných dôvodov nemôže byť prevzatá vôbec. To isté platí, pokiaľ nájomca vráti prenajímateľovi lyžiarsku alebo snowboardovú výbavu predčasne. Nepriaznivé počasie, alebo iné prekážky, ktoré nie sú ovplyvnené SPORT 2000, neoprávňujú k stornu objednávky.

Pri zranení, alebo onemocnení nájomcu počas doby nájmu, platia po predložení lekárskej správy tieto podmienky:
a) Spätná úhrada ceny nájmu je možná iba v prípade, ak bude prenajatý tovar vrátený prenajímateľovi vrátený ihneď po zranení, alebo onemocnení.
b) Pokiaľ je splnený bod a), bude nájomcovi vrátené nájomné za nevyužitú dobu nájmu od dátumu vystavenia predloženej lekárskej správy. Bez lekárskej správy nie je spätná úhrada možná.
c) Akonáhle bude SPORT 2000 informovaný o tomto prípade, a ak sú splnené body a) a b), bude vrátenie nájomného ihneď uskutočnené.

4. Vyzdvihnutie a vrátenie výbavy

Nájomca musí v požičovni predložiť úradný doklad s fotografiou (napr. pas alebo vodičský preukaz) rovnako ako vytlačené potvrdenie objednávky. Zákazník súhlasí s tým, že doklad bude skopírovaný.
Výbava môže byť vyzdvihnutá v príslušnej požičovni v predvečer prvého dňa nájmu pred zatvorením prevádzky. V prípade dlhšieho využitia lyžiarskej, alebo snowboardovej výbavy bude vyúčtovaný rozdiel medzi skutočne využitou dobou nájmu a rezervovanou popr. zaplatenou dobou nájmu, ktorý je treba uhradiť priamo na mieste a síce podľa miestnych nájomných podmienok reps. cien.

V prípade, že vypožičaná výbava nebude vrátená v zmluvnom termíne, musí zákazník počítať s tým, že proti nemu bude zahájené stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže a že bude vyúčtovaná zodpovedajúca finančná čiastka. Vypožičanú výbavu je treba vrátiť v spôsobilom a nepoškodenom stave. Miesto vrátenia je stanovisko požičovne (prevádzky), v ktorej si zákazník vypožičal výbavu. Pri vypožičaní mimo Rakúska platí ako zmluvné právo, rakúske právo.

5. Poistenie

Prenajatá športová výbava nie je poistená, pokiaľ poistenie nebolo uzavreté zo strany nájomca. SPORT 2000 žiadne poistenie neponúka. Prenajímateľ ma možnosť zákazníkovi potrebné poistenie ponúknuť na mieste

6. Výmena

Výmena prenajatej športovej výbavy je kedykoľvek možná. Pokiaľ nájomca vymení vypožičanú športovú výbavu za výbavu spadajúcu do vyššej kategórie, je treba uhradiť doplatok podľa cenníka. Pokiaľ nájomca vymení vypožičanú športovú výbavu za výbavu spadajúcu do nižšej kategórie, sa žiadne peniaze nevracajú.

7. Užívanie vypožičanej výbavy

Nájomca je zodpovedný za prenajatú športovú výbavu a musí ju používať riadne a iba v súlade s jej funkčnosťou a podmienkami použitia. V prípade, že vypožičaná výbava vykazuje pri predávaní chyby, môže požičovňa – pokiaľ chybu nemôže odstrániť – športovú výbavu vymeniť, alebo odstúpiť od zmluvy. Poskytnutie športovej výbavy tretej osobe nie je povolené. Nájomca musí zaistiť to, aby boli lyže v dobe prenájmu uschované tak, aby nedošlo k zámene alebo krádeži. Preto musí zaistiť, aby lyže boli uschované jednotlivo a oddelene od ostatných, alebo v lyžiarskej úschovni (rovnako oddelené od ostatnej výbavy). Počas noci má byť vypožičaný športový materiál uschovaný v uzamknutej lyžiarskej požičovni v mieste ubytovania, alebo v uzamknutom vozidle.

8. Krádež/poškodenie

Pri krádeži, porušení alebo poškodeniach spôsobených neprimeraným zaobchádzaním, alebo pri jednaní v rozpore s VOP ustanovenými povinnosťami úschovy, ručí nájomca za súčasnú hodnotu vypožičanej športovej výbavy príp. za náklady na opravu. Pri krádeži musí nájomca urobiť oznámenie u príslušného bezpečnostného orgánu počas 24 hodín a nahlásiť túto skutočnosť spolu s dôkazmi bez omeškania prenajímateľovi.

9. Ochrana údajov

Osobné údaje, ktoré zadáte na tejto webovej stránke, budú využité pri dodržovaní platných národných a európskych predpisov (ochrana dát) k spracovaniu Vašej žiadosti, popr. online objednávky výbavy. Nájomca súhlasí s trvalým uložením a využitím údajov pre marketingové účely. Tento súhlas môže byť vždy a bezplatne odvolaný, napr. emailom na office@sport2000.at.
SPORT 2000 bude s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzať dôverne a zodpovedne, nebudú predané, vypožičané, ani poskytnuté tretím osobám.

10. Sídlo súdu

Pre všetky právne spory v súvislosti, alebo na základe online objednávok cez SPORT 2000, platí výhradne rakúske právo a sú pre ne vyhradené príslušné miestne rakúske súdy. Ručenie nad rámec rezervácie tzn. online vypožičanie, je pre SPORT 2000 vylúčené.

VOP - uložiť, alebo vytlačiť

Vaša objednávka Gruppenbuchung

SPORT 2000 rent online garancia

  • Bezplatné storno v prípade nedostatku snehu
  • Cenové výhody pri online rezervácii
  • žiadne skryté dodatočné náklady
  • kompetentná viacjazyková zákaznická podpora
  • kontrolované a certifikované požičovne
600x
v Alpách
Získajte poukážku hodnote € 5,00

Získajte

poukážku hodnote € 5,00