SPORT 2000 rent

Algemene Huurvoorwaarden

1. Afsluiting van het contract

Het huurcontract komt uitsluitend tot stand tussen de boekende klant en de desbetreffende verhuurwinkel (sportwinkel) waar de uitrusting wordt gehuurd. Verhuur vindt uitsluitend plaats op basis van de volgende bepalingen:

2. Boeking

De huurprijs moet volledig online worden betaald en kan via de beschikbare betalingswijzen worden voldaan. Als prijzen gelden de op de website van SPORT 2000 vermelde "online boekingsprijzen“ voor de gewenste uitrusting of uitrustingcategorie. Met de voltooiing van de boeking bevestigt de klant de juistheid van zijn persoonlijke gegevens die worden gebruikt voor de vakkundige instellingen van de bindingen. De klant mag de door de verhuurder uitgevoerde instellingen van de bindingen niet eigenmachtig veranderen. De geldigheid van boeking voor de klant gaat in met de online betaling en de ontvangst van de boekingsbevestiging; voor de verhuurwinkel is dit de ontvangst van de boekingsbevestiging.

3. Terugtrekkingsvoorwaarden / annulering

Annulering van de boeking is uitsluitend mogelijk als gevolg van ziekte, ongeval of overige zwaarwegende redenen (bijvoorbeeld een sterfgeval van een familielid of een meereizend familielid).De annulering dient schriftelijk bij SPORT 2000 te worden gemeld. Wanneer de reservering door ziekte of een soortgelijke reden wordt geannuleerd, moet dit schriftelijk via een medisch attest aan SPORT 2000 worden bevestigd.

SPORT 2000 berekent voor de annulering van een boeking annuleringskosten ten bedrage van EURO 15,-- per persoon voor wie er is geboekt. De klant heeft bovendien de mogelijkheid door vooruitbetaling van rouwgeld, in hoogte van een bijkomende 5 % van de huurprijs, bij annuleringsredenen tegen lagere kosten afstand te doen van het huurcontract. In dit geval worden er geen annuleringskosten berekend, maar vervalt alleen het vooruitbetaalde rouwgeld.

Het verschil tussen het reeds betaalde bedrag en de annuleringskosten wordt de klant terugbetaald. De voortijdige teruggave door de betreffende dealer dient tevens schriftelijk aan de centrale te worden bevestigd, voordat het openstaande verschilbedrag kan worden terugbetaald. De huurprijs wordt niet terugbetaald wanneer de wintersportuitrusting door toedoen van de klant later in ontvangst wordt genomen of om welke andere reden dan ook helemaal niet in ontvangst kan worden genomen. Dit geldt ook indien de klant de ski- en/of snowboarduitrusting voortijdig bij de verhuurder inlevert. Ongunstige weersgesteldheid of andere belemmeringen waarop SPORT 2000 geen invloed heeft, vormen geen reden voor annulering van de boeking.

Bij verwonding of ziekte van de klant tijdens de huurperiode geldt bij overlegging van een medisch attest de volgende regeling:

a) Terugbetaling van de huurprijs is alleen dan mogelijk wanneer het huurmateriaal direct na intrede van de verwonding of ziekte bij de verhuurder wordt teruggegeven

b) indien aan punt a) is voldaan, dan wordt het teveel betaalde huurprijs vanaf de dagtekening van het te overleggen medisch attest terugbetaald. Zonder medisch attest is terugbetaling niet mogelijk.

c) Zodra SPORT 2000 op de hoogte van een geldende aanleiding is waarbij aan punt a) en b) is voldaan, wordt de reeds betaalde huurprijs direct terugbetaald.

4. Afhalen en terugbrengen van de uitrusting

De klant dient in de verhuurwinkel een geldig legitimatiebewijs met foto (bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs) en een boekingsbevestiging te overleggen en ermee akkoord te gaan dat van dit document een kopie wordt gemaakt. De uitrusting kan op de dag voor de eerste huurdag vanaf 16.00 uur in de desbetreffende verhuurwinkel wordt afgehaald. De ski- en/of snowboarduitrusting dient op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode voor sluitingstijd te worden ingeleverd. In geval van een langere gebruikmaking van de ski- en/of snowboarduitrusting wordt het verschil tussen de feitelijk gebruikte huurperiode en de gereserveerde, betaalde huurperiode op basis van de ter plaatse geldende huurvoorwaarden berekend en dient dit bedrag direct ter plaatse te worden voldaan.Indien de gehuurde sportuitrusting zonder gegronde reden niet binnen de gestelde termijn wordt ingeleverd, dient de klant er rekening mee te houden dat er aangifte van diefstal wordt gedaan en er een navenante strafport wordt berekend. De gehuurde sportuitrusting dient in deugdelijke toestand te worden ingeleverd. Plaats van levering is de standplaats van de verhuurwinkel waar de sportuitrusting is gehuurd. Bij verhuur buiten Oostenrijk geldt het Oostenrijks recht.

5. Verzekering

De gehuurde sportuitrusting is, voor zover geen verzekering door de huurder wordt afgesloten, niet verzekerd. SPORT 2000 biedt zelf online geen verzekeringen aan. Voor boekingen bij bepaalde handelaren in Zwitserland bestaat de mogelijkheid een ELVIA skiverzekering (Mondial Assistance) af te sluiten. De handelaar ter plaatse heeft te allen tijde de mogelijkheid een verzekering aan te bieden.

6. Omruilen

De voortijdige teruggave door de betreffende dealer dient tevens schriftelijk aan de centrale te worden bevestigd, voordat het openstaande verschilbedrag kan worden terugbetaald. Als er sportuitrusting uit een hogere categorie wordt gekozen, dient de meerprijs conform de prijslijst te worden voldaan. Bij omruilen voor een uitrusting uit een lagere categorie wordt er geen geld terugbetaald.

7. Gebruik

De klant is volledig verantwoordelijk voor de gehuurde sportuitrusting en dient deze met zorg en uitsluitend conform de functie en de beoogde gebruiksomstandigheden te gebruiken. Als de sportuitrusting reeds bij het afhalen gebreken vertoont, dan kan de verhuurwinkel – voor zover de gebreken niet kunnen worden verholpen – de sportuitrusting vervangen zonder afstand van het contract te doen. Doorgeven van de sportuitrusting aan derde personen is niet toegestaan. De klant dient ervoor te zorgen dat de sportuitrusting dusdanig wordt bewaard dat verwisseling of diefstal wordt voorkomen. Hiertoe dienen ski's uitsluitend afzonderlijk en van elkaar gescheiden te worden opgeborgen of in een skisafe te worden bewaard. ‘s Nachts dient de sportuitrusting in een afgesloten skiruimte van het verblijf of in een afgesloten motorvoertuig te worden bewaard. Het gehuurde materiaal is, voor zover er geen verzekering is afgesloten, niet verzekerd. Bij breuk of beschadiging door onjuist gebruik en bij diefstal vanwege overtreding van de voorgeschreven bewaringsplichten, is de klant aansprakelijk voor de reparatiekosten of de dagwaarde.

8. Diefstal/breuk

Bij diefstal, breuk of beschadiging vanwege onjuist gebruik is de klant aansprakelijk voor de dagwaarde of de reparatiekosten. Bij diefstal dient de klant binnen 24 uur aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten; de diefstal moet tevens aantoonbaar en onmiddellijk bij de verhuurder worden gemeld.

9. Gegevensbescherming

Persoonlijke gegevens die de klant op deze website verstrekt, worden met inachtneming van de geldende nationale en Europese voorschriften (bescherming persoonsgegevens) uitsluitend voor de verwerking van uw aanvraag of online reservering verwerkt of gebruikt. De klant gaat akkoord met langdurige opslag en gebruik van de gegevens voor marketingdoelen (bijvoorbeeld toezending van de Newsletter). Deze toestemming kan op elk gewenst moment en kosteloos worden ingetrokken, bijvoorbeeld per e-mail aan office@sport2000rent.com. SPORT 2000 garandeert in ieder geval de vertrouwelijkheid van uw gegevens en zal deze niet verkopen, verhuren of aan derden ter beschikking stellen.

10. Bevoegde rechtbank

Voor alle rechtsgeschillen met betrekking tot online reserveringen via SPORT 2000 is uitsluitend het Oostenrijks recht van toepassing en zijn uitsluitend de nationale rechtbanken in Oostenrijk bevoegd. Aansprakelijkheid van SPORT 2000 geldt uitsluitend voor en is volledig beperkt tot de reservering.